Statut

STATUT FUNDACJI AKADEMICKIEJ „NA PROGU”

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Akademicka „Na Progu”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Personalną Parafię Akademicką pw św. Ireneusza BM w Częstochowie reprezentowana przez proboszcza parafii zwanej dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Winiarską w kancelarii notarialnej w Częstochowie, ul. Racławicka 2, w dniu 16.05.2008 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Siedzibą fundacji jest miasto Częstochowa
 3. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność statutową poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

Cele i zasady działania Fundacji

Art. 2

I. Celami Fundacji są:

 1. działalność oświatowo-wychowawcza,
 2. działalność naukowo-dydaktyczna,
 3. rozpowszechnianie kultury i sztuki jako dziedzin życia społecznego,
 4. organizowanie oraz udzielanie pomocy w doskonaleniu warsztatu artystycznego,
 5. rozwijanie wiedzy o kulturze i sztuce,
 6. kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich i kultury europejskiej,
 7. promocja integracji europejskiej,
 8. działalność prorodzinna,
 9. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
 10. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 12. promocja i organizacja wolontariatu,
 13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 14. działalność charytatywna,
 15. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 16. prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej,
 17. organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 18. propagowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom,
 19. działanie na rzecz ochrony środowiska i życia ekologicznego,
 20. aktywizacja środowiska do własnego rozwoju w różnych dziedzinach

II. 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Produkcję gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z);
 2. Produkcję pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z);
 3. Produkcję pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z);
 4. Produkcję pozostałej odzieży dzianej (14.39.Z);
 5. Produkcję pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z);
 6. Produkcję wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z);
 7. Produkcję sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (32.13.Z);
 8. Produkcję gier i zabawek (32.40.Z);
 9. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);
 10. Prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych (PKD 56.10.B);
 11. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z;
 12. Wykonywanie pozostałej usługowej działalności gastronomicznej (PKD 56.29.Z);
 13. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
 14. Wydawanie gazet 58.13.Z;
 15. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
 16. Pozostałą działalność wydawniczą (58.19.Z);
 17. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);
 18. Wykonywanie działalności związanej z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
 19. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);
 20. Działalność portali internetowych (63.12.Z);
 21. Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z);
 22. Pozostałą działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);
 23. Wykonywanie działalności w zakresie rozwijania i budowania stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD70.21.Z);
 24. Wykonywanie działalności w zakresie pozostałego doradztwa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem(PKD 70.22.Z);
 25. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
 26. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
 27. Prowadzenie działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
 28. Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B);
 29. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);
 30. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
 31. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
 32. Prowadzenie nauki języków obcych (PKD 85.59.A);
 33. Działalność z zakresu pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.59.B);
 34. Wykonywanie działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z);
 35. Wykonywanie działalności fizjoterapeutycznej (PKD86.90.A);
 36. Prowadzenie pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E);
 37. Prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
 38. Opiekę dzienną nad dziećmi (PKD 88.91.Z);
 39. Prowadzenie działalności z zakresu pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z);
 40. Prowadzenie działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
 41. Prowadzenie działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
 42. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);
 43. Pozostałą działalność związana ze sportem (93.19.Z);
 44. Pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);
 45. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art. 8 i 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”
3. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji służy wyłącznie realizacji
jej celów statutowych.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.”

Majątek i dochody Fundacji

Art.3

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł. (jeden tysiąc złotych).
 2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  – darowizn, spadków, zapisów
  – dotacji i subwencji oraz grantów
  – dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  – dochodów z majątku Fundacji.
 3. Dochód uzyskany przez Fundację przeznaczony zostaje na realizacje celów statutowych.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wtedy, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że czynny stan spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 5. Fundacji nie wolno:
  a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
  b) przekazywać jej majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w  szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Art. 4

Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darów lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości co najmniej 20.000 złotych uzyskują, o ile wyrażą zgodę, tytuł: „Sponsora Fundacji”. Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

Organy Fundacji

Art. 5

 1. Organami fundacji są:
  a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą
  b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. Prawa i obowiązki pracodawcy w stosunku do członków Zarządu wykonuje Fundator lub upoważniony przez niego pełnomocnik, podobnie w przypadku zawierania umów cywilno – prawnych.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Rady i członka Zarządu.

Rada
Art. 6

 1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z trzech do siedmiu członków.
 3. W skład Rady z mocy statutu wchodzi Fundator.
 4. Członków  Rady powołuje Fundator na okres czteroletniej kadencji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania członka Rady, jego pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Fundator pełni funkcje Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 7. W przypadku śmierci Fundatora członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady.
 8. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 9. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 10. Posiedzenie Rady może się odbyć, jeżeli obecna jest co najmniej połowa członków Rady. O posiedzeniu Rady jej Przewodniczący zawiadamia członków listem poleconym lub termin posiedzenia ustalany jest na ostatnim posiedzeniu Rady.

Art. 7

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i ustalanie ich funkcji (Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu, członkowie Zarządu) z zastrzeżeniem art. 8 ust.1,
  • ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
  • kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
  • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  • zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,
  • nadzór nad działalnością Fundacji,
  • podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją, o likwidacji Fundacji, zbyciu lub nabyciu nieruchomości,
  • uchwalanie regulaminów działania dla Zarządu,
  • zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
 2. Rada ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:
  • żądanie od organów Fundacji przedstawienia dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji,
  • uprawnienie do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

Zarząd
Art. 8

 1. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada.
 2. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych na trzyletnią kadencję. Kadencja obejmuje również członków pierwszego Zarządu.
 3. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
 4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 8. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji, niezwłocznie po jego sporządzeniu.
 9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji z wyjątkiem oświadczeń rodzących skutki finansowe składa każdy z członków Zarządu samodzielnie. Oświadczenia woli rodzące skutki finansowe wymagają podpisu drugiego członka Zarządu.
 10. Do rozstrzygnięcia w sprawach niezastrzeżonych w niniejszym statucie organem właściwym jest Zarząd.
 11. Wynagrodzenie członka zarządu nie może być wyższe od 1,5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Art. 9
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
 • Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji.
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizację celów statutowych oraz wyników działalności finansowo-gospodarczej,
 • podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji,
 • powoływanie kierowników zakładów, zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego zakładów.

Art. 10

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator, w tym zmian w określaniu celów, środków
i zasad działania Fundacji. Zmiana statutu wymaga formy pisemnej.

Art. 11

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Art. 12

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator, w celu wywołania jej skutków prawnychwymaga ona zatwierdzenia przez Radę.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach na podstawie decyzji Fundatora.

Art. 13

 1. Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.

Status do pobrania